4.8V型液晶を採用する上位モデル「NV-U3V」とのサイズ比較

4.8V型液晶を採用する上位モデル「NV-U3V」とのサイズ比較