AC100V充電時に、AC200V充電ケーブルに接続する変換ケーブル

AC100V充電時に、AC200V充電ケーブルに接続する変換ケーブル