AC100V/AC200Vでの充電で使用する、付属のAC200V充電ケーブル

AC100V/AC200Vでの充電で使用する、付属のAC200V充電ケーブル