CAR NAVITIMEと、PND、携帯電話との比較。CAR NAVITIMEは、PNDと比べ通信機能によるサービス提供に優れ、携帯電話とは通信圏外での使用やジャイロの装備など、ナビの基本機能に優れる

CAR NAVITIMEと、PND、携帯電話との比較。CAR NAVITIMEは、PNDと比べ通信機能によるサービス提供に優れ、携帯電話とは通信圏外での使用やジャイロの装備など、ナビの基本機能に優れる