Playz RVに比べ、27%転がり抵抗係数を低減

Playz RVに比べ、27%転がり抵抗係数を低減