EyeSight(ver.3)から搭載された「AT誤後進抑制制御」。後進速度リミッターは3段階から選択が可能

EyeSight(ver.3)から搭載された「AT誤後進抑制制御」。後進速度リミッターは3段階から選択が可能