XGA解像度の8V型モニターを搭載するAVIC-CL901

XGA解像度の8V型モニターを搭載するAVIC-CL901