FP1でトップタイムをマーク下ノルベルト・ミケルズ選手(5号車 Honda Civic WTCC)

FP1でトップタイムをマーク下ノルベルト・ミケルズ選手(5号車 Honda Civic WTCC)