HVシステムコストは4分の1程度にまで削減されている

HVシステムコストは4分の1程度にまで削減されている