2.2V~3.8V 高耐熱リチウムイオンキャパシタ

2.2V~3.8V 高耐熱リチウムイオンキャパシタ