2.2V~3.8V 高耐熱リチウムイオンキャパシタを4個使った「EPS用補助電源システム」

2.2V~3.8V 高耐熱リチウムイオンキャパシタを4個使った「EPS用補助電源システム」