N-BOXとインサイトの衝突実験も見学することができた

N-BOXとインサイトの衝突実験も見学することができた