HySUT FCV・インフラ実証部 副部長 山梨文徳氏

HySUT FCV・インフラ実証部 副部長 山梨文徳氏