8:2018 KAGAYAMA KATANA-R 1000

8:2018 KAGAYAMA KATANA-R 1000