HYBRID Z(ボディーカラーはミスティックガーネット・パール)

HYBRID Z(ボディーカラーはミスティックガーネット・パール)