EV、FCVの販売比率として「2030年に20%、2035年に80%、2040年に100%」を目指す

EV、FCVの販売比率として「2030年に20%、2035年に80%、2040年に100%」を目指す