TY-Eに搭載される高回転型の小型高出力モーター

TY-Eに搭載される高回転型の小型高出力モーター