HYBRID ZとHYBRID Xはパドルシフトも標準装備する

HYBRID ZとHYBRID Xはパドルシフトも標準装備する