ST-TCRクラス優勝 22号車 WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS(キズナ、千代勝正、安田裕信、大草りき、山野直也、吉田寿博組)

ST-TCRクラス優勝 22号車 WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS(キズナ、千代勝正、安田裕信、大草りき、山野直也、吉田寿博組)