JAL北田氏(左)、新型レヴォーグ開発責任者 五島賢氏(右)によるエンジニア同士の対談

JAL北田氏(左)、新型レヴォーグ開発責任者 五島賢氏(右)によるエンジニア同士の対談